Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania hybrydowego i powrotu do nauczania stacjonarnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W okresie 17-28 maja 2021 r. II LO w Dębicy przechodzi na tryb nauczania hybrydowego. Część uczniów w tym okresie będzie odbywała lekcje stacjonarnie w szkole, a część – zdalnie w swoim domu:

– W okresie 17-21 maja stacjonarnie w szkole naukę będą odbywać uczniowie klas drugich po gimnazjum, zaś zdalnie w domu naukę będą odbywać uczniowie klas pierwszych i drugich po szkole podstawowej.

– W okresie 24-26 maja stacjonarnie w szkole naukę będą odbywać uczniowie klas drugich po szkole podstawowej, zaś zdalnie w domu naukę będą odbywać uczniowie klas drugich po gimnazjum i klas pierwszych.

– W dniach 27-28 maja stacjonarnie w szkole naukę będą odbywać uczniowie klas pierwszych, zaś zdalnie w domu naukę będą odbywać uczniowie klas drugich.

 

 

§ 2

 

Od 31 maja wszyscy uczniowie będą odbywać naukę stacjonarnie w szkole.

 

 

§ 3

 

Wraz z powrotem uczniów do szkoły od 17 maja 2021 r. należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad sanitarnych:

1.Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony hotelu Gold), następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni przy sali lustrzanej i kierują się schodami głównymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

3. Uczniowie klas drugich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni naprzeciw wejścia głównego i kierują się na lewo schodami bocznymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do szkoły. 

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Każdy uczeń i nauczyciel po wejściu do sali lekcyjnej jest zobowiązany przed zajęciem swojego miejsca zdezynfekować swoje stanowisko pracy.

7. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz osoby trzecie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol na parterze i sekretariat) tylko w sytuacjach koniecznych, zachowując zasady: 

a) co najmniej 1,5-metrowego dystansu od pracowników szkoły i uczniów 

b) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły

c) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania osób trzecich (hol na parterze i sekretariat) z wyjątkiem wywiadówek i dni otwartej szkoły dla rodziców.

8. Gdy jest ciepło, zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw – na placu przed szkołą oraz na boisku. W trakcie długich przerw na plac przed szkołą mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na parterze lub na I piętrze (uczniowie schodzący z I piętra, kierując się na pole, korzystają ze schodów głównych od strony hotelu Gold). W trakcie długich przerw na boisko szkolne mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na II piętrze (kierując się na pole, korzystają ze schodów bocznych od strony sali gimnastycznej). 

9. W razie niepogody zaleca się uczniom w trakcie przerw pozostanie w salach lekcyjnych, aby uniknąć tłoku na korytarzach szkolnych.

10. Wietrzone są sale, części wspólne (korytarze) szkoły co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby – także w czasie zajęć.

 

§ 4

 

Od 17 maja 2021 r. będą obowiązywały dawne godziny rozpoczynania i zakończenia lekcji. Lekcje będą trwały po 45 minut (również lekcje zdalne w okresie nauczania hybrydowego).

Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych lekcji będą od 17 maja następujące:

 

0. godzina lekcyjna 7:10 – 7:55
przerwa 7:55 – 8:00
1. godzina lekcyjna 8:00 – 8:45
przerwa 8:45 – 8:50
2. godzina lekcyjna              8:50 – 9:35
przerwa 9:35 – 9:40
3. godzina lekcyjna              9:40 – 10:25
przerwa 10:25 – 10:40 (przerwa 15-minutowa)
4. godzina lekcyjna              10:40 – 11:25
przerwa 11:25 – 11:30 
5. godzina lekcyjna              11:30 – 12:15 
przerwa 12:15 – 12:25 (przerwa 10-minutowa)      
6. godzina lekcyjna              12:25 – 13:10
przerwa 13:10 – 13:15
7. godzina lekcyjna              13:15 – 14:00
przerwa 14:00 – 14:05
8. godzina lekcyjna              14:05 – 14:50
przerwa 14:50 – 14:55
9. godzina lekcyjna              14:55 – 15:40
przerwa 15:40 – 15:45
10. godzina lekcyjna              15:45 – 16:30

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                         Dyrektor II LO 

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy 

                                                               mgr inż. Marta Czekaj

 


Tagi: