Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w trakcie nauczania zdalnego

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1960)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Od 9 do 29 listopada 2020 r. mogą być prowadzone przez nauczycieli na terenie szkoły bezpośrednie konsultacje dla chętnych uczniów z klas maturalnych (z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym). Konsultacje te będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach po wcześniejszym poinformowaniu przez uczniów nauczyciela prowadzącego zajęcia o chęci uczestnictwa w konsultacjach.

 

2. Konsultacje odbywać się będą w godzinach niekolidujących z godzinami pracy nauczycieli i w godzinach niekolidujących ze zdalnymi lekcjami uczniów z klas trzecich, najpóźniej do godziny 18:00.

 

3.  Zasady organizowania i przeprowadzania konsultacji dla uczniów z klas trzecich:

 

– Uczeń z klasy trzeciej zgłasza nauczycielowi danego przedmiotu chęć udziału w konsultacjach najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami – do godziny 13:00 (zaś w przypadku konsultacji poniedziałkowych – najpóźniej w piątek poprzedzający dzień konsultacji).

 

– Nauczyciel, który zamierza zorganizować konsultacje, informuje sekretariat szkoły o planowanych konsultacjach najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami – do godziny 14:00 (zaś w przypadku konsultacji poniedziałkowych – najpóźniej w piątek poprzedzający dzień konsultacji), podając liczbę uczniów, godziny rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz salę, w której te zajęcia będą się odbywać.

 

– Wykaz sal, w których odbywać się będą konsultacje, wraz z nazwiskami nauczycieli, zostanie wywieszony na parterze szkoły.

 

– W trakcie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wskazanych przez GIS, MZ i MEN (dezynfekcja rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły, wchodzenie do szkoły i do danej sali oraz opuszczanie pomieszczeń w maskach założonych na nos i na usta, 4 m2 na osobę, 2-metrowa odległość między osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik).

 

– W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa.

 

– Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.

 

– Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 

– Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

– Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

– Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, w szatni i w innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.

 

4. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni olimpiad przedmiotowych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

mgr inż. Marta Czekaj


Tagi: