Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły w trakcie nauczania zdalnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. W związku z organizacją egzaminu maturalnego dni 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. zostają wyznaczone jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, także 12 i 25 czerwca 2020 r.

 

2. Najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej w formie wideokonferencji odbędzie się 21 maja 2020 r. o godzinie 16:00.

 

3. Od 25 maja 2020 r. prowadzone będą przez nauczycieli na terenie szkoły bezpośrednie konsultacje dla chętnych maturzystów (z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym), a od 1 czerwca 2020 r. – również dla chętnych uczniów klas pierwszych i drugich (z wszystkich przedmiotów). Konsultacje te będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach po wcześniejszym poinformowaniu zarówno nauczyciela prowadzącego zajęcia, jak i sekretariatu szkoły przez absolwentów lub uczniów klas pierwszych i drugich o chęci uczestnictwa w konsultacjach. O godzinach prowadzenia tychże konsultacji z poszczególnych przedmiotów poinformujemy w późniejszym czasie.

 

4. Utrzymany zostaje termin poinformowania uczniów klas pierwszych i drugich o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach klasyfikacyjnych – 19 maja 2020 r. do godziny 15:00. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są poinformować o tych ocenach rodziców (opiekunów prawnych) poprzez dziennik elektroniczny, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1a pkt 8 statutu szkoły, zaś rodzice są zobowiązani potwierdzić wychowawcy również poprzez dziennik elektroniczny fakt otrzymania tej informacji, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1a pkt 8 statutu szkoły. Potwierdzenie to stanowi część dokumentacji pedagogicznej wychowawcy oddziału.

 

5. Utrzymany zostaje termin poinformowania uczniów klas pierwszych i drugich o pozostałych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych – do 5 czerwca 2020 r. do godziny 15:00. Za poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o pozostałych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania ucznia na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1a pkt 8 statutu szkoły, odpowiada wychowawca oddziału.

 

6. Termin klasyfikacji klas pierwszych i drugich to 19 czerwca 2020 r. – do godziny 17:00, zaś termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej to 23 czerwca 2020 r., godzina 16:00.

 

7. Odwołane zostają spotkanie z rodzicami i dzień otwartej szkoły dla rodziców, wyznaczone na 28 maja 2020 r.

 

8. Badania wyników w obecnych klasach pierwszych po gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), w obecnych klasach pierwszych po szkole podstawowej (z języka polskiego, matematyki, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki i informatyki) zostają przeniesione na wrzesień 2020 r. Na nowy rok szkolny zostaje przeniesione także badanie wyników w obecnych klasach drugich (z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomach podstawowym i rozszerzonym).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                         Z upoważnienia

Wicedyrektor

                                                   II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

       dr Grzegorz Zych

                    


Tagi: