Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Regulamin funkcjonowania II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy 

od 17 maja 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

/na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

(aktualizacja 17.05.2021 r.)/

 

1.Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony hotelu Gold), następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni przy sali lustrzanej i kierują się schodami głównymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

3. Uczniowie klas drugich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni naprzeciw wejścia głównego i kierują się na lewo schodami bocznymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do szkoły lub mieć ubrane rękawiczki jednorazowe.

5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Uczeń nie powinien zabierać z sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

7. W budynku szkoły należy mieć założone maseczki na usta i nos, jeśli nie można zachować dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy również lekcji i zajęć dodatkowych prowadzonych w salach lekcyjnych.

8. Na terenie szkoły, jeśli to możliwe, należy starać się zachować dystans od innych osób co najmniej 1,5 metra. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są zwracać uczniom na to uwagę.

9. W salach lekcyjnych należy zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m – należy pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. W miarę możliwości nauczyciel powinien ograniczyć przemieszczanie się po sali lekcyjnej.

10. Każdy uczeń i nauczyciel po wejściu do sali lekcyjnej jest zobowiązany przed zajęciem swojego miejsca zdezynfekować swoje stanowisko pracy.

11. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz osoby trzecie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol na parterze i sekretariat) tylko w sytuacjach koniecznych, zachowując zasady: 

a) co najmniej 1,5-metrowego dystansu od pracowników szkoły i uczniów 

b) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły

c) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania osób trzecich (hol na parterze i sekretariat) z wyjątkiem wywiadówek i dni otwartej szkoły dla rodziców.

12. Gdy jest ciepło, zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw – na placu przed szkołą oraz na boisku. W trakcie długich przerw na plac przed szkołą mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na parterze lub na I piętrze (uczniowie schodzący z I piętra, kierując się na pole, korzystają ze schodów głównych od strony hotelu Gold). W trakcie długich przerw na boisko szkolne mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na II piętrze (kierując się na pole, korzystają ze schodów bocznych od strony sali gimnastycznej). 

13. W razie niepogody zaleca się uczniom w trakcie przerw pozostanie w salach lekcyjnych, aby uniknąć tłoku na korytarzach szkolnych.

14. Lekcje wychowania fizycznego powinny być prowadzone na świeżym powietrzu. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) szkoły co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych.

16. Zajęcia pozalekcyjne powinny być organizowane po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły w małych grupach lub oddziałach klasowych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów epidemicznych.

17. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.

18. Na terenie szkoły można spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

19. Zarówno nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły, jak i uczniowie, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numery 999 lub 112.

20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

21. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący na stanowisku pracy, będzie miał niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numery 999 lub 112.

22. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemicznego.


Tagi: