Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Regulamin funkcjonowania II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

od 1 września 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2020 poz. 1538)

 

1.Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

2. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony hotelu Gold), następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni przy sali lustrzanej i kierują się schodami głównymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

3. Uczniowie klas drugich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie zostawiają swoje rzeczy w szatni naprzeciw wejścia głównego i kierują się na lewo schodami bocznymi prosto do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

4. Uczniowie klas trzecich wchodzą do szkoły wejściem głównym, następnie kierują się na lewo schodami bocznymi, zostawiają swoje rzeczy w szatni przy sali gimnastycznej  i idą do swoich sal lekcyjnych. Tą samą drogą opuszczają budynek szkoły po zakończeniu lekcji.

 

5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do szkoły.

 

6. Nie ma obowiązku zakładania maseczek ochronnych/przyłbic na usta i nos przez uczniów i personel szkoły w salach podczas lekcji. Obowiązkowe jest jednak noszenie maseczek/przyłbic w przypadku niemożności zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarze, szatnie, ubikacje)!

 

7. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, przed wejściem do szatni, po wyjściu z szatni i po skorzystaniu z toalety.

 

8.Każdy uczeń i nauczyciel po wejściu do sali lekcyjnej jest zobowiązany przed zajęciem swojego miejsca zdezynfekować swoje stanowisko pracy.

 

9.Rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz osoby trzecie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol na parterze i sekretariat) tylko w sytuacjach koniecznych, zachowując zasady:

a) co najmniej 1,5-metrowego dystansu od pracowników szkoły i uczniów

b) stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do szkoły

c) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania osób trzecich (hol na parterze i sekretariat) z wyjątkiem wywiadówek i dni otwartej szkoły dla rodziców.

 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw – na placu przed szkołą oraz na W trakcie długich przerw na plac przed szkołą mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na parterze lub na I piętrze (uczniowie schodzący z I piętra, kierując się na pole, korzystają ze schodów głównych od strony hotelu Gold). W trakcie długich przerw na boisko szkolne mogą wyjść uczniowie, którzy przed przerwą mają lekcję na II piętrze (kierując się na pole, korzystają ze schodów bocznych od strony sali gimnastycznej).

 

11. W razie niepogody zaleca się uczniom w trakcie przerw pozostanie w salach lekcyjnych, aby uniknąć tłoku na korytarzach szkolnych.

 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

14. Maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

 

15. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

16. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub innego pracownika szkoły objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, kaszel, w tym w szczególności stan podgorączkowy (temperatura przekraczająca zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższa niż 38°C) lub gorączkę (temperatura ciała wynosząca 38°C oraz wyższa), należy odizolować taką osobę w pomieszczeniu określanym jako izolatorium i dokonać pomiaru temperatury ciała takiej osoby termometrem bezdotykowym. Funkcję izolatorium pełni gabinet pielęgniarki szkolnej. Osobie odizolowanej należy zapewnić minimum 2 m odległości od innych osób, a w przypadku ucznia – niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Osoba odizolowana powinna założyć maseczkę. Osoba ta nie może prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

 

18. Odizolowanej na terenie szkoły osoby, podejrzewanej o infekcyjną chorobę wirusową, pilnuje pielęgniarka szkolna, a w razie jej nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący minimum 2 m oraz zakryć usta i nos maseczką.

 

19. Jeśli uczeń lub pracownik szkoły przebywający w izolatorium ma gorączkę, należy przypomnieć rodzicom ucznia niepełnoletniego / uczniowi pełnoletniemu / pracownikowi szkoły o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

 

20. Informację o zachorowaniu ucznia niezwłocznie po otrzymaniu dodatniego wyniku badań przekazują szkole rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny po skontaktowaniu się ze szkołą przeprowadza wówczas dochodzenie epidemiologiczne, ustala listę kontaktów osoby zakażonej, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

 

21. Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną, są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż styczność, są obejmowane nadzorem epidemiologicznym. Uczniowie przebywający na kwarantannie uczą się w sposób zdalny.

 

22. W sprawach związanych z zagrożeniem epidemicznym i podejrzeniem zarażenia ucznia koronawirusem rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni zobowiązani są kontaktować się z Dyrektorem szkoły lub wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza uczeń, drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez dziennik elektroniczny.

 

23. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

 

24. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik szkoły z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

25. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w danej części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

26. Decyzję o tym, czy uczniowie przewlekle chorzy, na co dzień uczęszczający do szkoły, powinni uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych, podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.

 

27. Zajęcia nauczania indywidualnego mogą być prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem lub – na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego – w indywidualnym kontakcie z uczniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jedynie na w/w wniosek Dyrektor szkoły może zmienić organizację zajęć nauczania indywidualnego.

 

28. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej Dyrektor szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego szkołę podejmie decyzję o przyjęciu wariantu mieszanego (hybrydowego) funkcjonowania szkoły (część uczniów uczy się zdalnie w domu), a w skrajnej sytuacji – wariantu zdalnego (wszyscy uczniowie uczą się w domu w ramach nauczania na odległość). Zawieszenie zajęć szkolnych może zatem dotyczyć grupy uczniów, oddziału,  klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w  zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć i sposobie realizacji zajęć i innych zadań szkoły w przypadku przyjęcia wariantów mieszanego lub zdalnego Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

29. Nauczanie zdalne dotyczyć może uczniów przebywających na kwarantannie, a może też dotyczyć uczniów przewlekle chorych i uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Będzie się ono odbywało z wykorzystaniem platformy Google Classroom.

 

30. Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjść grupowych jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Przebywając w środku lokomocji w trakcie wycieczki, uczniowie i ich opiekunowie są zobowiązani mieć założone maseczki/przyłbice. Zakaz organizowania wycieczek szkolnych i wyjść grupowych zostanie wprowadzony w szkole w momencie, gdy powiat dębicki i/lub powiat będący miejscem docelowym wycieczki zostanie objęty strefą żółtą i czerwoną.

 


Tagi: