Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

REGULAMIN KONKURSU
§ 1. Organizator Konkursu
1. Organizatorem POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla szkół podstawowych „KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII I KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH”  jest II Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Dębicy.

§ 2. Termin Konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Zainteresowane szkoły powinny przeprowadzić wewnętrzne eliminacje do połowy marca 2019 wyłaniające maksymalnie 3 zwycięzców (z jednej placówki).
3. Finał odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana Twardowskiego w Dębicy,
ulica Sportowa 24, 39-200 Dębica w dniu 21 marca 2019, o godzinie 11.00.

§ 3. Cel Konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów potrzeby uczenia się języka angielskiego, jak również pogłębienie znajomości historii, kultury oraz obyczajów krajów anglojęzycznych. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej . Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs we własnej szkole w terminie, który umożliwi wzięcie udziału w eliminacjach .
2. Nie ustala się limitu uczniów biorących udział w eliminacjach wewnątrzszkolnych.

§ 5. Forma i zakres Konkursu
1.Konkurs składać się będzie z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.
2.Część pisemna składa się z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu historii, kultury oraz obyczajów krajów anglojęzycznych.
3.Do części ustnej przystępuje 5 uczniów z największą ilością punktów uzyskanych w części pisemnej. Finał odbędzie się przy udziale publiczności.
4.Konkurs będzie odbywać się w języku angielskim.

§ 6. Przebieg Konkursu
1.Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają uczestnictwo do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Dębicy pod nr telefonu (14) 681 91 07 do dnia 15 marca 2019r.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa

§ 7. Nagrody
1.Uczniowie, którzy uzyskali kolejno pierwsze, drugie, trzecie, czwarte lub piąte miejsce w Konkursie otrzymają następujące nagrody
a) dyplom
b) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa
2. Zdobywca I miejsca otrzyma dodatkowo nagrodę ufundowaną przez „Brytania School of English” w Dębicy, bezpłatny semestr nauki na kursie językowym.

§8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://2lo-debica.ppe.edu.pl/.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

UWAGA: Konkurs otrzymał status zawodów wiedzy, które mogą być wpisywane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie oraz fotografowanie uczestników podczas Konkursu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Konkursu. Uczestnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku w formie zdjęć i filmów do dokumentacji Konkursu.


Tagi: