Dla kandydata

Dlaczego warto wybrać II LO?

 

 

Bo jest to szkoła przyjaźnie wymagająca, wszyscy absolwenci przystępują do matury, a jej zdawalność i wyniki są powyżej średniej krajowej. Bo jesteśmy wśród pięciuset najlepszych liceów w Polsce.  Dbamy, aby każdy uczeń rozwijał się wszechstronnie, dlatego każdy bierze udział w akademiach szkolnych, które przygotowują do wystąpień publicznych, prowadzimy DKF, ciekawe zajęcia sportowe, kółko teatralne, klub debatancki, rajdy. Oferujemy całą gamę zajęć do wyboru: język francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki i oczywiście angielski, rysunek techniczny z nauką obsługi programu AutoCAD, technikę pracy laboratoryjnej, higienę, język łaciński, zajęcia z native speakerem, rysunek przygotowujący do egzaminu na architekturę oraz naukę prowadzenia biznesu w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, warsztaty dziennikarskie i prawnicze.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, które oferują niezwykle ciekawe zajęcia z kosmetologii, kryminalistyki czy lotów szybowcowych. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki takie jak „Targi Bożonarodzeniowe” w Niemczech czy do Szwajcarii do ośrodka CERN. Corocznie organizowany jest wyjazd na EUROWEEK, gdzie trwają debaty w języku angielskim z młodzieżą całego świata. Program wychowawczy szkoły oparty jest na szeroko pojętym udziale w wolontariacie, stąd nasza obecność w wielu takich przedsięwzięciach, których ukoronowaniem jest organizacja koncertu charytatywnego „Anioły są takie ciche” dla potrzebujących z naszego regionu. Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, geograficznych, fizycznych, chemicznych, historycznych, z zakresu przedsiębiorczości, dziennikarskich, a nawet filozoficznych.

Nasze motto to cytat z wiersza patrona „Nie bój się chodzenia po morzu”– każdy jest stworzony, aby osiągnąć sukces.

Dyrektor II LO – mgr inż. Marta Czekaj

 

Oferta na rok szkolny 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 będzie udostępniona w systemie vEdukacja Nabór w kanale Kandydat
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Nabór do 4-letniego liceum po ósmej klasie szkoły podstawowej


 

A – Klasa politechniczna 

z rozszerzonym programem nauczania: 

– matematyki i fizyki (15 miejsc)

– matematyki i informatyki (15 miejsc)

 Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w  zajęciach plenerowych z astronomii oraz organizując debaty oxfordzkie. 

Klasa współpracuje z Polskim Towarzystwem Astronomicznym.

Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach politechnicznych, np. budownictwo, architektura, informatyka, fizyka, matematyka, automatyka i robotyka.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka lub informatyka.

 

B – Klasa medyczna  

z rozszerzonym programem nauczania: 

– biologii i chemii (15)

– chemii i matematyki (15)

Uczniowie tej klasy poszerzają swoją wiedzę m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach na uczelniach wyższych oraz pracując metodą projektu (samodzielne wybieranie doświadczeń chemicznych i prezentowanie ich szkołom podstawowym).
Klasa współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.  
Absolwenci tej klasy to przyszli studenci: medycyny, farmacji, fizjoterapii, AWF-u, chemii, ratownictwa medycznego, kosmetologii, ochrony środowiska, biologii, ekologii, leśnictwa, biotechnologii.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy,  matematyka, biologia lub chemia.

  

C – Klasa menadżerska

z rozszerzonym programem nauczania:

– języka angielskiego i geografii (15 miejsc)

– geografii i matematyki (15 miejsc)

Absolwenci tej klasy mogą wybrać dalszy etap kształcenia na kierunkach ekonomicznych i filologicznych, np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, europeistyka, administracja.

W klasie tej realizowane są lekcje języka angielskiego z native speakerem, Business English  oraz zajęcia warsztatowe w ramach projektu FMP „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie tej klasy uczestniczą m.in. w wyprawach Szkolnego Klubu Turystycznego. 

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 

D – Klasa dziennikarsko-prawnicza 

z rozszerzonym programem nauczania:

–  języka polskiego i historii (15 miejsc)

– języka polskiego i biologii (15 miejsc)

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  m.in. poprzez uczestnictwo w: warsztatach dziennikarskich lub prawniczych, podczas praktyk w prasie, radiu i telewizji. Klasa pod patronatem WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz PTVR. 
 
Absolwenci tej klasy swoją przyszłość wiążą z większością kierunków na studiach humanistycznych i filologicznych, np. prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  polonistyka, animacja kultury, anglistyka, kulturoznawstwo, pedagogika, historia, politologia, socjologia, psychologia, filmoznawstwo, historia sztuki.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia lub biologia.

 

W klasie pierwszej 4-letniego liceum, niezależnie od profilu, odbywa się nauka obowiązkowo wybranego jednego przedmiotu (pod warunkiem utworzenia 30-osobowej grupy):

– filozofii

– muzyki

– plastyki

– języka łacińskiego i kultury antycznej

Przedmioty rozszerzone:

(do wyboru jeden)

1. informatyka

2. matematyka

3. WoS

4. historia muzyki

5. historia sztuki

6. filozofia

7. j. łaciński i kultura antyczna

8. j. angielski/j. niemiecki/j. hiszpański/j. rosyjski/j. francuski

 

Przedmioty uzupełniające dodatkowe:

(do wyboru dwa, zamiast dodatkowego przedmiotu rozszerzonego)

– technika pracy laboratoryjnej

– higiena

– elementy informatyki

– elementy rysunku technicznego (odręczny i AutoCAD).

 

Uczniowie mają do wyboru jeden język wiodący (angielski lub niemiecki) oraz drugi język (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021-2022

Załącznik nr 1 – wybór języków, przedmiotów i nauki religii lub etyki dla absolwentów szkół podstawowych

Załącznik nr 2 – druk odwołania dla absolwentów szkół podstawowych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców