Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w trakcie nauczania zdalnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 990)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Konsultacje dla uczniów w szkole zostaną wznowione od 15 czerwca 2020 r. Warunkiem udziału w konsultacjach jest poinformowanie danego nauczyciela przez ucznia najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje do godziny 13:00 (a w przypadku konsultacji poniedziałkowych – do godziny 13:00 w piątek poprzedzający dzień konsultacji) o zamiarze uczestnictwa w konsultacjach. Nauczyciel zgłasza ten fakt sekretariatowi szkoły, podając nazwisko ucznia, oddział, do którego uczeń uczęszcza, godzinę, na którą umówił się z uczniem oraz czas trwania konsultacji z daną grupą uczniów; nauczyciel jest zobowiązany zgłosić to sekretariatowi najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami – do godziny 14:00 (zaś w przypadku konsultacji poniedziałkowych – najpóźniej do godziny 14:00 w piątek poprzedzający dzień konsultacji). Sekretariat opracowuje listę uczniów, którzy zadeklarowali chęć udziału w konsultacjach i przekazuje tę listę wychowawcom oddziałów.

 

2. Wykaz sal, w których odbywać się będą konsultacje, wraz z nazwiskami nauczycieli, zostanie wywieszony na wszystkich kondygnacjach szkoły. Uczniowie i nauczyciele, którzy przychodzą na konsultacje, wchodzą do szkoły wejściem głównym, a następnie kierują się na lewo i idą bocznymi schodami na I lub II piętro. Ze względu na to, że w szkole przeprowadzane będą wówczas egzaminy maturalne, uczestnicy konsultacji proszeni są o zachowanie ciszy podczas przemieszczania się po szkole.

 

3. Harmonogram konsultacji:

– konsultacje z przedmiotów humanistycznych (język polski, wiedza o kulturze, historia, WoS, historia i społeczeństwo, warsztaty dziennikarskie, warsztaty prawnicze) – poniedziałki, 15 i 22 czerwca (w godzinach 15:00 – 17:00)

– konsultacje z języków obcych – wtorek, 16 czerwca (w godzinach 15:00 – 17:00)

– konsultacje z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, higiena, chemia, TPL, fizyka, przyroda, geografia, informatyka, elementy informatyki, elementy rysunku technicznego) – środy, 17 i 24 czerwca (w godzinach 15:00 – 17:00)

– konsultacje z religii, WF-u, EdB, PP i warsztatów przedsiębiorczości oraz konsultacje z doradcą zawodowym i pedagogami szkolnymi – czwartek, 18 czerwca (w godzinach 15:00 – 17:00).

 

Ze względu na to, że niektórzy nauczyciele w wymienionych godzinach pracują w innych szkołach, terminy ich konsultacji mogą być inne, o czym są zobowiązani poinformować sekretariat szkoły!

 

4. Lekcje w poszczególnych oddziałach od 15 czerwca 2020 r. odbywają się zgodnie z podziałem godzin.

 

5. W trakcie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wskazanych przez GIS, MZ i MEN (dezynfekcja rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły, wchodzenie do szkoły i do danej sali oraz opuszczanie pomieszczeń w maskach założonych na nos i na usta, 4 m2 na osobę, 2-metrowa odległość między osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik). Konsultacje powinny odbywać się indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 12 uczniów/absolwentów w 1 grupie przy zachowaniu odpowiednich odległości). W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

6. Biblioteka szkolna będzie otwarta według poniższego harmonogramu:

– 15, 16, 22 i 24 czerwca – w godzinach 15:00 – 17:00

– 26 czerwca – w godzinach 8:00 – 15:00.

Uczniowie, którzy nie zwrócili jeszcze książek do biblioteki szkolnej, proszeni są o zwrot książek w w/w terminach. Jeżeli uczeń chce skorzystać z biblioteki szkolnej, powinien stosować się do zasad obowiązujących w bibliotece.

 

7. Termin klasyfikacji rocznej klas pierwszych i drugich to 19 czerwca 2020 r. do godziny 17:00.

 

8. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej II LO.

 

9. Świadectwa szkolne będą wydawane uczniom przez wychowawców 26 czerwca 2020 r. w wyznaczonych godzinach i salach:

 

 

Oddział Godzina Sala
IBg 8:00 sala gimnastyczna
IAg 8:30 sala lustrzana
ICg 9:00 sala gimnastyczna
IDg 9:30 sala lustrzana
IAp 10:00 sala gimnastyczna
IBp 10:30 sala lustrzana
ICp 11:00 sala gimnastyczna
IEp 11:30 sala lustrzana
IIA 12:00 sala gimnastyczna
IIC 12:30 sala lustrzana
IIB 13:00 sala gimnastyczna
IDp 13:30 sala lustrzana
IID 14:00 sala gimnastyczna
IIE 14:30 sala lustrzana

 

10. Świadectwa będą wydawane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (uczniowie wchodzą pojedynczo, są ubrani w maseczki i rękawiczki). Uczniowie odbierający świadectwa w sali lustrzanej wchodzą do szkoły wejściem bocznym (od strony hotelu Gold). Uczniowie odbierający świadectwa w sali gimnastycznej wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się na lewo schodami. Tuż po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym. W przypadkach, w których uczniowie nie będą mogli osobiście odebrać dokumentów, osoba, która zgłosi się po dokumenty w ich imieniu, będzie musiała mieć ze sobą upoważnienie od ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego i własny dowód tożsamości. Uczniowie, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w podanych powyżej terminach, będą mogli je odebrać w terminie późniejszym już w sekretariacie szkoły.

 

11. Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego odbędą się w następujących terminach:

a) pani Bożena Więch – 18 czerwca, godzina 14:00; skład komisji: pani dyrektor Marta Czekaj, pani Monika Kuczyńska i pani Małgorzata Czachor

b) pan Bogusław Ryba – 18 czerwca, godzina 15:00; skład komisji: pani dyrektor Marta Czekaj, pani Marta Raś i pani Barbara Szymaszek.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                         Dyrektor II LO ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

                                                               mgr inż. Marta Czekaj

                    

 


Tagi: