Nie bój się chodzenia po morzu ...

-ks. Jan Twardowski

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego

ks. Jana Twardowskiego w Dębicy z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły w trakcie nauczania zdalnego

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 657)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. przestają być dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach lekcje w klasach pierwszych i drugich będą odbywały się zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.

2. Po wydrukowaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej dla danego oddziału wychowawca oddziału zostanie o tym fakcie poinformowany. Wówczas wychowawca przychodzi do szkoły i podpisuje świadectwa.

3. Tegoroczni absolwenci II LO będą mogli zgłaszać się do szkoły po odbiór świadectw ukończenia szkoły średniej, haseł do systemu OBIEG oraz swoich dokumentów z gimnazjum w terminach wskazanych poniżej. Przy odbiorze tych dokumentów absolwenci, którzy nie oddali jeszcze książek do biblioteki szkolnej, będą zobowiązani je zwrócić.

Terminy odbioru świadectw i innych dokumentów przez absolwentów:

– klasa IIIA – 4 maja 2020 r.

– klasa IIIB – 5 maja 2020 r.

– klasa IIIC – 6 maja 2020 r.

– klasa IIID – 7 maja 2020 r.

– klasa IIIE – 8 maja 2020 r.

We wskazanych powyżej dniach absolwenci zgłaszają się po świadectwa i pozostałe dokumenty w następującej kolejności:

– absolwenci o numerach 1. – 10. w dzienniku odbierają je w godzinach 8:00 – 10:00

– absolwenci o numerach 11. – 20. w dzienniku odbierają je w godzinach 10:00 – 12:00

– absolwenci o numerach 21. – 30. w dzienniku odbierają je w godzinach 12:00 – 14:00

– absolwenci o numerach od 31. w dzienniku odbierają je w godzinach 14:00 – 15:00.

Świadectwa i pozostałe dokumenty będą wydawane w sali nr 10 na parterze szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (absolwenci wchodzą pojedynczo, są ubrani w maseczki i rękawiczki). Absolwenci muszą mieć ze sobą swój dowód tożsamości, zaś w przypadkach, w których nie będą mogli osobiście odebrać dokumentów, osoba, która zgłosi się po dokumenty w ich imieniu, będzie musiała mieć ze sobą upoważnienie od absolwenta i własny dowód tożsamości.

Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać świadectw w podanych powyżej terminach, będą mogli je odebrać w terminie późniejszym już w sekretariacie szkoły.

4. Akademia szkolna z okazji zakończenia roku szkolnego przez maturzystów odbędzie się w późniejszym terminie, o którym absolwenci zostaną poinformowani.

5. Utrzymany zostaje termin poinformowania uczniów klas pierwszych i drugich o przewidywanych niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich ocenach klasyfikacyjnych – 19 maja 2020 r. do godziny 15:00. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są poinformować o tych ocenach rodziców poprzez dziennik elektroniczny, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1a pkt 8 statutu szkoły, zaś rodzice są zobowiązani potwierdzić wychowawcy również poprzez dziennik elektroniczny fakt otrzymania tej informacji, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1a pkt 8 statutu szkoły. Potwierdzenie to stanowi część dokumentacji pedagogicznej wychowawcy oddziału.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                     Dyrektor II LO

ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

                                                               mgr inż. Marta Czekaj


Tagi: